Kenttäyhtiön hallitus tiedottaa

Kenttäyhtiön hallitus piti syyskuun kokouksensa 29.9. Kokouksen pohjalta hallitus tiedottaa osakkailleen seuraavaa.

 

  • Hallitus kiittää yhtiön osakkaita ja seuran jäseniä aktiivisuudesta Keimolan strategiaan liittyvän kyselyn osalta. Vastauksia saatiin kaikkiaan 723 kappaletta. Numerodatan lisäksi vastaanotettiin reilusti myös vapaita vastauksia. Tätä vapaamuotoista kirjallista palautetta saatiin yhteensä 277 kappaletta.  Kyselyn väitteet muodostuivat Keimolan golfyhteisön hallitusten strategiaan liittyvästä pohjatyöstä ja valinnoista. Kyselyn avulla haettiin vahvistusta tehtyihin valintoihin ja etsittiin myös mahdollisia muutostarpeita. Toteutettu kysely palvelee käynnissä olevaa strategiaprosessia hyvin. Kokonaisuutena vastaajat suhtautuivat varsin myönteisesti väitteiden mukaisiin valintoihin. Vastausten yhteinen keskiarvo asteikolla 1-6 (6= Erittäin hyvä asia… 1= Erittäin huono asia. Lisäksi mukana myös valinta: en osaa sanoa) oli 4,8. Väitekohtaisten keskiarvojen vaihteluväli oli 3,86-5,35. Parhaat tulokset liittyivät golfkenttien hoitotason parantamiseen vuosi- ja peruskorjausten avulla. Heikoiten kyselyssä menestyi ajatus Keimolan viikkokisan kehittämisestä Suomen parhaaksi. Kyselyn tarkemmat tulokset löytyvät osakas- ja jäsenmateriaaleista täältä.

 

  • Kenttäyhtiö ja Kirkantien tieosuuskunta on sopinut Kirkantien loppuosan kunnostamisesta. Tien ylivoimaisesti suurimpana käyttäjänä kenttäyhtiö vastaa tien kunnostuskuluista. Lisäksi Vantaan kaupunki tukee hanketta. Tien nykyinen pinta poistetaan, tien pohjaa parannetaan muutamista kohdin ja lopuksi tien pinta uusitaan. Työ kestää noin viikon verran ja alkaa 11.10.21. Tien kunnostuksen aikana liikkumiseen golfkentän suuntaan ja poispäin syntyy haittaa. Paikalle järjestetään liikenteenohjaus asiaa helpottamaan. Pahoittelemme tien kunnostamisesta syntyvää häiriötä ja suosittelemme varaamaan matka-aikaa hieman tavallista enemmän.

 

  • Kirkan väylien 14 ja 15 peruskorjaukset etenevät suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa. Väylän 14 viheriöalue on uusittu. Väylä on lyhentynyt noin 15 metriä, nousu viheriölle on aikaisempaa maltillisempi ja viheriön ympäristö on entistä laajempi. Tällä hetkellä viheriöalue on pitkälti valmis ja pintoja siirtonurmetetaan. Väylän 15 osalta lyöntipaikat ovat uusittu ja viheriöaluetta muotoillaan parhaillaan. Tässä vaiheessa väylän 16 osalta uusitaan vain lyöntipaikat, jotka ovat parhaillaan työn alla. Jatkossa väylän 16 avaukset tapahtuvat ylätasolta aikaisemman Kirkan väylän 15 loppupäästä. Kirkka 15 ihannelyöntimäärä on jatkossa 3. Uusitulla Kirkka 15 väylällä poistuu aikaisempi sokkolyönti viheriölle, peliturvallisuus paranee näkyvyyden parantumisen myötä. Peli myös nopeutuu, kun pelaajien edestakainen kävely väylällä ja siihen liittyvä odottelu vähenee ratkaisevasti. Näiden lisäksi pelikokemus paranee uusittujen pelipintojen ja muutoksessa syntyneen avaruuden ansiosta.