Keimola Golf Club Oy:n hallitus tiedottaa

Kenttäyhtiön hallitus piti 24.8.23 kokouksen, jossa käsiteltiin mm. syksyn aikana tehtävää kenttien peruskorjausta. Aikaisemmin oltiin päätetty laatia Kirkka kentän 9 peruskorjauksesta tarkempi toteutus- ja rakennesuunnitelma sekä talousarvio.

Kirkka kentän peruskorjauksen tavoitteena oli viedä lyöntipaikolta alkanut peruskorjaus loppuun uusimalla viheriöalue ja tekemällä myös muutoksia nykyiseen väylään. Syksyn peruskorjauksen kohteen valintaan vaikutti myös pelaajilta saatu palaute. Suunnitellussa muutoksessa painotettiin väylän turvallisuutta, pelikokemusta ja pelinopeutta. Lisäksi väylän pelaamista haluttiin nykyisestä helpottaa.

Kirkka 9 peruskorjauksen suunnitelmassa viheriön pintaa laskettaisiin noin metrin verran, jotta se näkyisi pelaajalle paremmin lähestymislyöntiä suunnitellessa. Viheriöstä tulisi muodoltaan myös pelisuunnassa vastaanottavaisempi. Viheriö siirtyisi nelisen metriä pelisuunnassa taaksepäin, jotta viheriölle saataisiin nykyistä laajempi taka-alue. Taka-alue on tärkeä viheriön yli menneiden lyöntien pelaamisen helpottamisessa sekä kentän kuntoon vaikuttavien sade- ja sulamisvesien ohjauksessa. Viheriön yhteyteen suunniteltiin myös nykyistä isompi bunkkeri ottamaan kiinni vasemmalle karkaavat lyönnit. Väylän osalta suunnitelma piti sisällään pelisuunnassa vasemman vesiesteen oikean kärjen täyttöä, jolloin väylä leventyisi vesiesteiden kohdalta. Suunnitelmassa on myös pelisuunnassa oikean vesiesteen laajentamista takareunasta. Toimenpiteellä hillitään avauslyönnissä oikean puoleisen veden ylityksiä. Muutos parantaisi Kirkka 10 etummaisen lyöntipaikan turvallisuutta. Lisäksi samassa suunnassa avauslyöntien suuntaamista ohjattaisiin esteiksi muodostuvien pensaiden istutuksella.

Hallitus keskusteli pitkään laaditusta suunnitelmasta Kirkka 9 väylän peruskorjauksesta. Suunnitelman tarkan läpikäynnin lisäksi keskusteltiin väylän muistakin mahdollisista muutoksista, kuten väylän pidentämisestä entiselleen. Hankkeen talousarvio oli haasteellinen, koska hallitus käyttää peruskorjaukseen vain rahoitusvastikkeella kerätyn rahasumman. Kyseiseen paikkaan tämänhetkisillä kustannuksilla korjattava viheriöalue ja väylän muutostyöt ylittävät rahoituskehyksen. Peruskorjausta ei haluttu myöskään jo toista kertaa toteuttaa vain osittain, koska lopputulos ei siinä tapauksessa olisi hallituksen mielestä pelaajien odotuksen mukainen eikä rahankäytön osalta järkevä.

Lopulta hallitus äänesti peruskorjauksesta. Äänin 4-2 hallitus päätti tässä vaiheessa jättää Kirkka 9 peruskorjauksen edellä kuvattuihin syiden takia toteuttamatta. Päätöksellä väylän peruskorjauksen suunnittelu jatkuu ja toteutus siirtyy myöhemmäksi. Tämän jälkeen hallitus päätti käyttää vuoden 2023 peruskorjausvarat aikaisemmin esillä olleiden lyöntipaikkojen korjaamiseen. Peruskorjattavat lyöntipaikat ovat Kirkka väylän 3 lyöntipaikka 47. Saraksen väylällä 18 peruskorjataan lyöntipaikat 58 ja 62 ja väylällä 4 lyöntipaikat 54, 58 ja 62. Työt alkavat vaiheittain syyskuun puolenvälin jälkeen.