Hole In One

Tämä lista antaa toivoa jokaiselle golfarille -Hole In One on mahdollinen tehdä!

1991
Harri Manninen
Kurt Björkroth

1992
Markku Taskinen
Taina Sinkkilä
Keijo Pulli
Janne Karhu
Terho Pitkänen

1993
Kimmo Salmela
Jaakko Vaittinen
Pekka Lehtonen
Tomi Matilainen
Tarmo Durchman
Pekka Hynni
Marita Saarinen
Vesa Heinonen
Pentti Eksymä
Vesa Heinonen

1994
Olli Kallio
Pauli Burman
Lars Holmström
Saili Routasuo
Kim Karlsson
Urpo Alanko
Matti Lehtinen
Martti Peitsara
Tapio Heininen

1995
Tapani Tahvanainen

1996
Jari Viitanen
Tapani Heininen
Heikki Miettinen
Veikko Niemikorpi
Pekka Lehtonen
Marjut Viitasalo
Tapio Heininen
Arto Tenhula
Risto Moll
Eeva Sabelström

1997
Antti Paatola
Jani Hirvonen
Esko Eloranta
Mikko Toivanen
Kimmo Kanerva
Jenny Kähtävä
Reijo Eerola
Harri Sivonen
Merja Pitkänen
Kimmo Rasimus

1998
Risto Viljanen
Jari-Pekka Ruonio
Lauri Kiuru
Mikael Mustonen
Pentti Katainen
Ari Asikainen
Paavo Salmela
Björn Herbert

1999
Joni Toivola
Mikko Pirskanen
Kyösti Peltola
Björn Herbert
Kristian Linden
Tuoma Mäkinen
Markku Karas
Risto Moll
Veikko Tanninen
Patrik Pousi
Kari Puumalainen

2000
Anne Eklund
Pekka Lehtonen
Tiina Salmi
Irma Elfvengren
Risto Silfverberg
Juha Jortikka
Mikko Kortelainen
Hanne Kuukauppi
Martti Mikkonen
Juhani Kovalainen
Esa Maaranen
Esko Lahtinen
Heino Nevala

2001
Tapio Plyhm
Kerttu Talja
Ilkka Ahonen
Tiina Peho
Reijo Kostiainen
Taina Virtanen
Pekka Salakka

2002
Hannu Norokytö
Lea Metsä
Vesa Kalenius
Kari Renholm
Dae Jin Hwang
Timo Karvinen
Kirsti Backman

2003
Martti Särkkä
Esa Kopra
Timo Hänninen
Juhani Boström
Sakari Katajala
Aapo Lahti
Otso Kuusisto
Ari Lehtinen
Janne Pajarinen

2004
Heikki Väätänen
Aki Kosonen
Ossi Walkama
Erja Mitikka
Marketta Haapiainen
Niklas Takala
Tuula Ekdal
Markku Vihavainen
Jaakko Kokkarinen
Petri Huttunen
Jari Olli
Ritva Sjöman

2005
Mirja Suomi
Teppo Kallio
Sini-Marja Sjöblom
Lauri Block
Jussi Siltanen
Hannu Rahikainen
Antero Järvinen
Silja Vesterinen
Jussi Siltanen
Harri Kontola
Raimo Auvinen

2006
Harri Karjalainen
Paavo Helin
Roni Manner
Jarkko Lahti
Matti Puurtinen
Jouni Liski
Timo Fomin
Tiina Salmi
Kari Malinen
Kari Anttila

2007
Risto Hotti
Saima Joutsiniemi
Vesa T. Maukonen
Tuomas Kohila
Alari Kujala
Kai Korpia
Mika Jokinen
Pertti Knuuttila

2008
Kim Haltia
Yong Ki Lee
Sasu Raudas
Jouni Liski
Heikki Svahn
Timo Niemi
Gösta Tamelander
Mikko Ketterer
Ella Hämäläinen
Aaro Kivioja
Timo Joutsenvirta
Kimmo Rantanen
Seppo Vigren

2009
Marjatta Välimaa
Mika Jalonen
Hannu Pullola
Christian Von Schulmann
Lars Holmström
Henri Pyykölä
Jani Plyhm
Petri Frisk
Anne Karppinen
Arto Haapaniemi
Niki Pihlström
Kimmo Niemi
Mikko Yli-Isotalo

2010
Matti Sampakoski
Juha Brandt
Marja Kasanen
Kari Hämäläinen
Raimo Alanko
Orvokki Nurminen
Erkki Miettinen
Timo Nikkari
Ville Valo
Risto Hotti
Mika Virta
Timo Fomin
Pekka Sarasjärvi
Sirpa Ärmänen
Martti Loponen
Pekka Sallinen

2011
Timo Lempinen
Matti Kotro
Ari Mäkeläinen
Ossi Saarinen
Pasi Kajaste
Eero Rahikainen
Esko Toivonen
Saku Serpola
Raija Åkerlund
Janne Mikkilä
Matti Marjamäki
Kari Julkunen
Ilkka Kouri
Markku Karppinen
Matti Saarinen
Joni Kuusisto
Aulikki Leino
Osmo Moisio
Jouni Juvonen
Juha Piispala
Esa Mäki
Antti Paatola
Aki Kosonen
Meri Lehtovirta
Kim Salo

2012
Jari Hailikari
Heikki Loikkanen
Paavo Tikka
Vesa Varelius
Jari-Pekka Ruonio
Oskari Kouvula
Matti Ahrenberg
Jiska Länsivuori
Seppo Partanen

2013
Kari Rasinperä
Atte Karhu
Virpi Puumalainen
Liisa Lahtinen
Helena Kaunismäki
Kai Ahlstedt
Martti Laine
Pekka Rahkila
Karim Tähtivuori
Emmi Manninen
Jukka Porkka

2014
Peter Marjakangas
Jouni Särkkä
Ari Eloranta
Esa Kemppainen
Sauli Kela
Vesa T. Maukonen
Kari Puumalainen
Janne Penttilä
Lea Hatunen
Veikko Niemikorpi
Tuomo Alén
Janne Lehto
Tapio Keränen

2015
Keijo Malin
Ktristiina Hautamäki
Jouni Heinonen
Hwang Dae Jin
Tapio Virtanen
Sami Hämäläinen
Lauri Heinonen
Jorma Manner
Tero Heikkilä
Jukka Sariola

2016
Kimmo Paavilainen
Mari Sala
Jorma Kuosmanen
Jukka Kaarkoski
Vesa Ström
Jukka tomminen
Kristiina Hautamäki
Tiina Laiho
Esko Nurminen
Ari Asikainen
Lasse Ruuskanen

2017
Allan Lahti
Kari Rasinperä
Lauri Linna
Ilpo Antikainen
Marketta Haapiainen-Junnila
Harri Sihvonen
Markku Sirola
Jani Wessberg
Joni Kuusisto
Marcus Segerqvist
Kari Keskitalo
Terttu Saarnilehto

2018
Jari Suuronen
Ari Åberg
Ari Eloranta
Marketta Haapiainen-Junnila
Timo Mäenpää
Jorma Perkkiö
Werner Laitinen
Janne Aho
Jonas Takolander
Ari Pyykkö
Tomi Marttila
Jouko Karjalainen
Kari Somma
Sini-Marja Sjöblom

2019
Jussi Salminen
Juhani Boström
Sami Hämäläinen
Mikko Salasuo
Benita Doktar
Jorma Kunnari
Sanna Luukkanen
Tytti Liljeqvist
Peter Jahn
Pertti Tolvanen
Martti Kuoppa
Ari Eloranta
Reijo Ojala
Tiina Fonsén-Lehtonen
Teemu Pulkkinen
Oscar Storbacka2020
Pasi Rasilainen
Martti Olkkonen
Petri Loskin
Valtteri Honkasaari
Minna Jäppinen
Jari Pekka Ruonio
Reino Siitonen
Taina Mäntylä
Tomi Palin
Jussi Saarikoski
Susanna Nurmi
Lasse Salminen
Jenni Kuusisto
Risto Pylvänäinen
Pentti Liljeqvist
Eero Hyttinen
Irma Honkanen
Merja Vähäkainu
Riitta Haimi
Mika Tirkkonen
Oscar Storbacka
Carina Myrberg
Timo Nummela
Vesa Maukonen
Tom Spaak

2021
Joonatan Raussi
Mika Blomerus
Antti Hiltunen
Kari Lassila
Sini-Marja Sjöblom
Juha Kuivikko
Allu Lähteenmäki
Ahti Hiironen
Mikko Jussila
Kaija Blomerus
Paavo Antila
Erkki Nikitin
Martti Olkkonen

2022
Ilkka Saaristo
Janne Partanen
Jussi Leino
Harry Sjöman
Jukka Kaarkoski
Aku Dunderfelt
Stuart Reynish
Henry Jouhkimoff
Riitta Salonen
Henri Karlsson
Jarno Kaarre
Kim Kivimäki
Joni Bask
Esa Äyriäinen
Nils-Erik Siren
Rebecka Eskola
Dani Kettukangas

2023
Juha Hartikainen
Pekka Sarajärvi
Eetu Salminen
Ari Nybäck
Pirkko Virtanen
Rauli Laasonen
Lauri Kaajasalo
Valtteri Mauno
Ilpo Jääskeläinen
Petur Gretarsson
Niko Mäkitalo
Ari Hatunen
Gun Rosqvist
Jonas Takolander
Vesa T. Maukonen
Toni Turunen
Juha Niiranen


​​​​​​​​​​​​​​